Algemene voorwaarden


Download
Algemene voorwaarden1.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB

Algemene (verkoop)voorwaarden

Nederlandse IJzerwaren B.V. Adres: Amersfoortsestraat 68C, 3769AL te Soesterberg, Nederland

 

 Artikel 1: Definities

 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

 in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of

 strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 Gebruiker: Nederlandse IJzerwaren B.V., ingeschreven bij de KVK

 onder nummer 65885708.

 Koper: De wederpartij van gebruiker, rechtspersoon, dan wel

  natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

van een beroep of

 bedrijf, met wie gebruiker een overeenkomst heeft gesloten of beoogt

 te sluiten.

 Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en koper waarmee

 gebruiker zich jegens koper heeft verbonden tot de verkoop en

 levering van zaken en/of, in een voorkomend geval, het verlenen van

 diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.

1. 2.

3.

1.

2.

3. 4. 5.

 Artikel 2: Toepasselijkheid

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen

 tussen gebruiker en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding

 en offerte van gebruiker en iedere overeenkomst tussen gebruiker

 en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft

 verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

 uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

 overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden

 dienen te worden betrokken.

 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts

 geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden

 van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene

 voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de

 overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

 toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden

 teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

 vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor

 zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

 bepaling in acht worden genomen.

Pagina 1 van 8

 

 Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 Ieder door gebruiker gedaan aanbod (waaronder zijn offertes mede

 begrepen) is vrijblijvend, tenzij in of in verband met het aanbod,

 uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld.

 De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief btw en

 andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader

 van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en

 administratiekosten, tenzij anders overeengekomen. In dit kader vindt

 artikel 6.4 overeenkomstige toepassing.

 Het aanbod van gebruiker is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door

 koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de

 juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en

 volledigheid van bedoelde informatie.

 De bindende niet opzegbare overeenkomst tussen gebruiker en koper

 komt tot stand op een van de navolgende wijzen en momenten:

 hetzij, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod

 door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is

 aanvaard; dan wel het onderteken van de afleverbon ten tijde van

 in ontvangst nemen van de goederen door koper.

 hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het

 moment waarop gebruiker de aan koper toegestuurde en door

 deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft

 terugontvangen.

1. 2.

3.

4.

a)

b)

 Artikel 4: Bindendheid en annulering van de overeenkomst

 Ieder overeenkomst tussen koper en gebruiker is na totstandkoming

 daarvan bindend. Indien koper de overeenkomst wenst te annuleren,

 blijft koper de volledige overeengekomen prijs en eventueel

 bijkomende kosten verschuldigd. Ter uitsluitende beoordeling van

 gebruiker, kan gebruiker in het voordeel van koper afwijken van

 vorenstaande.

 Artikel 5: Informatieverplichtingen koper

 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker

 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper

 redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor

 het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan gebruiker

 worden verstrekt.

 Artikel 6: Levering

 1. 2.

Levering geschiedt af bestelwagen/magazijn van gebruiker.

 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat

Pagina 2 van 8

 

 gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het

 moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter

 beschikking worden gesteld.

 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van

 informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is

 gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico

 van koper.

 Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan €1.500,-

 exclusief btw, zijn de transportkosten voor rekening van koper. Bij

 bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan € 1.500,-

 exclusief btw, zijn de transportkosten voor rekening van

 gebruiker, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport

 betreft (dit ter beoordeling van gebruiker), dan wel zendingen

 naar het buitenland, waarvan de kosten voor rekening van koper

 zijn.

 Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat op koper

 over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk

 worden geleverd. Onder feitelijke levering wordt verstaan het in de

 macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde

 brengen van de zaken.

3.

4.

5.

1.

2. 3.

1.

 Artikel 7: Prijs en kosten

 De overeengekomen prijs is exclusief btw en eventuele in het

 kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder

 verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

 In dit kader vindt artikel 6.4 overeenkomstige toepassing.

 Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen

 prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de

 overeenkomst.

 Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen

 indien tussen het moment van aanbieding en levering de

 tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn

 gestegen.

 Artikel 8: Betaling

 Betaling dient te geschieden per omgaande na factuurdatum, tenzij

 anders overeengekomen, op een door gebruiker aan te geven wijze

 in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting

 verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de

 declaraties schorten de betalingsverplichting van koper niet op.

 Indien koper in gebreke blijft met de betaling per omgaande, dan is

2.

of

Pagina 3 van 8

 

 de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente

 verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente

 over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment

  dat koper in verzuim is tot het

moment van voldoening van

het

 volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige

 maand wordt gerekend.

 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van

 betaling van de koper, zijn de vorderingen van gebruiker op de koper

 onmiddellijk opeisbaar.

 Gebruiker heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten

 strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in

 mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de

 hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in

 verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper

 een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan

 volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

 eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten

 worden voldaan.

 Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn

 gerechtigd verdere leveringen aan koper op te schorten, totdat het

 volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten

 overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook

 gerechtigd volgende leveranties uitsluitend onder rembours te

 verzenden.

3. 4.

5.

1.

2.

3.

 Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker

 gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit,

 behoudens door koper te leveren tegenbewijs, ter beoordeling

 van gebruiker.

 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud

 vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te

 bezwaren, zulks onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit

 artikel.

 Indien derden beslag leggen op de onder

 eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop

 willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker

 daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan

 op de hoogte te stellen.

 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

4.

Pagina 4 van 8

 

 zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,

 ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

 van deze verzekering op eerste verzoek van gebruiker ter

 inzage te geven.

 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit

 artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in

 het kader van kopers normale bedrijfsuitoefening worden

 doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In

 geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens de zaken

 onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide

 eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu

 onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan

  of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden

gebruiker

 mede terug te nemen.

5.

6.

en die zaken

1.

2. 1.

2.

3.

 Artikel 10: Incassokosten

 Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet

 tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen

 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten,

 zijn voor rekening van de koper.

 Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke

 handelsrente verschuldigd.

 Artikel 11: Onderzoek en reclames

 Manco’s dienen door de koper binnen zeven (7) dagen na

 ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De

 mancobrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het

 manco te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

 Indien een manco gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen

 keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het

betreffende

 product opnieuw te leveren, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de

 overeenkomst te geven. Indien het betreffende product niet op

 voorraad is, mag een vergelijkbaar product worden geleverd.

 Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn

 heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft

 gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

 Artikel 12: Vervaltermijn

Pagina 5 van 8

 

 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is de koper gehouden, indien

 hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig,

 niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds

 op grond van het bepaalde in

artikel 11.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde

 aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor

 bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die

 kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te

 maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dien

 zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting

 jegens gebruiker voldoet, indien koper in staat van faillissement is

 verklaard een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien

 koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is

 verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of

 geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan

 wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft

 gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens

 koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder

 enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf

 tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk

 te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van

 gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

 Artikel 14: Aansprakelijkheid

 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

 aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de koper,

 is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoo uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot

 (factuur)bedrag excl. btw, dat door gebruiker aan de koper in rekening

maximaal het

  is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verlenen van de

 diensten dan wel het verrichten van de werkzaamheden, althans tot

 dat gedeelte waarop de tekortkoming van gebruiker betrekking heeft.

 De eventueel door gebruiker aan de koper verschuldigde

 schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag

 waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker in voorkomend geval

 door zijn verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van

 500 euro voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen

1. 2.

welke

rlijke

Pagina 6 van 8

 

 dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van

 opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van

 gebruiker. Onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen

 van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele

 door hem bij de uitvoering van opdrachten ingeschakelde derden.

 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt

 doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3

 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is

 veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

 roekeloosheid van gebruiker.

 Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is

 veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering

 van de overeenkomst betrokken derden, tenzij die schade mede is

 veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

 roekeloosheid van gebruiker.

 Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel

 mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle

 medewerking zal verlenen.

 Koper is verplicht de schade waarvoor gebruiker aansprakelijk mocht

 zijn, zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te

 maken.

 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade

 (gevolgschade), daaronder mede begrepen gederfde winst,

 gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het

 voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk

 te stellen bewuste roekeloosheid van gebruiker.

3.

4.

5. 6. 7.

1.

2.

 Artikel 15: Vrijwaringen

 De koper vrijwaart gebruiker van aanspraken van derden met

 betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper

 verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de

 overeenkomst worden gebruikt.

 Koper vrijwaart gebruiker van aanspraken van derden ter zake van

 schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker

 uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor

 krachtens het bepaalde in artikel 14 niet jegens de koper

 aansprakelijk is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht

 worden aangesproken, dan is koper gehouden gebruiker zowel buiten

 als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem

 in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht koper in

 gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is

Pagina 7 van 8

 

 gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te

 gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en/of derden

 daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

 koper.

 Artikel 16: Overmacht

 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit

 een overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt

 door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een

 rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende

 opvattingen niet kan worden toegerekend.

 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan

 naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt

 begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-

 voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch

 waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder

 begrepen.

 In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige

 schadevergoeding.

 Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de

 overeengekomen datum of termijn van uitvoering of levering, heeft

 koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel

 van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot

 prestaties die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te

 worden betaald met inachtneming van artikel 8 van deze algemene

 voorwaarden.

1.

2.

3. 4.

1. 2. 3.

 Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de koper waarop deze

 algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door

 Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 Gebruiker en koper zullen niet eerder een beroep doen op de rechter

 dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in

 onderling overleg te beslechten

 De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van

 gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van gerechtelijke geschillen kennis

 te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Pagina 8 van 8